Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mamy na myśli potrzeby uczniów, którzy z powodu swoich uzdolnień, niepełnosprawności czy odmienności wymagają innego podejścia oraz zastosowania specjalnych form i metod pracy.

Wobec uczniów tych należy stosować szeroko rozumianą zasadę indywidualizacji. Uczeń powinien otrzymać odpowiednie wsparcie i pomoc, aby nie ponosić dodatkowych negatywnych kosztów emocjonalnych.

W szkoleniu na temat indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzięli udział nauczyciele jednej z łódzkich szkół podstawowych. Uczestnicy otrzymali informacje, jak przygotować się do pracy z dziećmi oraz jakie kroki podjąć, aby kształcenie było dostosowane do ich swoistych możliwości rozwojowych.

POWRÓT