PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo, 29 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140).

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia bezsprzecznie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał właściwie zareagować w danej sytuacji.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole zdecydowano, że wszyscy pracownicy szkół i placówek podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

rat

UCZNIOWIE KLAS VIII - NOWOŚĆ

Od początku 2017 roku wdrażana jest reforma oświaty. Jednym z jej kluczowych elementów jest zmiana struktury systemu oświaty, polegająca na wprowadzeniu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

Zmiany zaczęły się już w ubiegłym roku szkolnym. Tym samym w roku szkolnym 2018/2019 zaczęły funkcjonować klasy VIII, których uczniowie zakończą ten etap edukacji obowiązkowym egzaminem zewnętrznym.

Reforma oświaty to szereg nowych wymagań. Mając na uwadze Państwa potrzeby nasi psychologowie przygotowali cykl szkoleń i warsztatów.

AUTOAGRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD UCZNIÓW - NOWOŚĆ

Badania statystyczne wskazują, że w Polsce samobójstwa dzieci i młodzieży utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie. W 2016 roku w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia próbę samobójczą podjęło 475 osób, z czego zgonem zakończyły się 103 przypadki. Stale wzrasta także liczba młodych ludzi dokonujących samookaleczeń. Problem jest więc poważny i nie należy go lekceważyć.

Opracowaliśmy szkolenie, którego celem jest wyposażenie Państwa w wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności rozpoznawania i wspierania uczniów samookaleczjących się i przejawiających myśli suiscydalne.