Firma Szkoleniowa Dominik Obzejta powstała w 2009 roku.

Specjalizujemy się w szkoleniach miękkich (poświęconych nabyciu lub udoskonaleniu konkretnych umiejętności psychospołecznych, m.in. integracji zespołu klasowego, indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, komunikacji i budowaniu relacji, współpracy na płaszczyźnie uczeń/nauczyciel/rodzic, skutecznego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją uczniów)  oraz w kompleksowych programach profilaktycznych dotyczących: cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i Internetu, autoagresji i samobójstw, agresji i przemocy, stresu psychologicznego, zaburzeń odżywiania oraz uzależnień (realizowanych jako cykl warsztatów, których plan jest tworzony indywidualnie oraz zgodnie z oczekiwaniami danej placówki). Prowadzimy również diagnozę zespołów klasowych, obejmującą kompleksowe działania skierowane do nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Wspieramy realizację zadań wynikających z corocznie wyznaczanych kierunków polityki oświatowej Państwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z reformy, oferujemy również szkolenia i warsztaty na temat pracy wychowawczej z uczniem w klasie VIII, adaptacji do zmiany oraz stresu przed egzaminem.
Wykorzystując własne umiejętności, doświadczenie i wiedzę oferujemy Państwu szkolenia oraz warsztaty prowadzone przez zespół profesjonalistów – pasjonatów rozwoju i nowoczesnych rozwiązań w oświacie. Priorytetem jest dla nas Państwa zadowolenie i satysfakcja.

KADRA

DOMINIK OBZEJTA (psychiatra)

• ANGELIKA SZELĄGOWSKA-MIRONIUK (psycholog)

MONIKA BENGUEDDAH (psycholog)

• SARA DZIEDZIANOWICZ (koordynator realizacji projektów/ fotograf)

• AGNIESZKA ARKUSIŃSKA (trener dla kadr oświatowych)

• RAFAŁ WASILEWSKI (ratownik medyczny)

• KAJETAN KAŁUŻYŃSKI (prawnik)

ANITA PORĘBSKA (trener, praktyk stosowania przepisów krajowych i unijnych)

• SEBASTIAN DOMINIAK (informatyk)

 

Firma Szkoleniowa Dominik Obzejta jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00066/2012.

Działalność firmy jest zgodna z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Art.  70a.  [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli]

3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.