ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego człowieka, także ucznia. Mając na uwadze Państwa potrzeby, współpracujący z naszą firmą prawnik opracował szkolenie na temat ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ UCZNIÓW

rat

BEZPIECZNA SZKOŁA

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. W tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły powinni uczestniczyć nie tylko nauczyciele, lecz także uczniowie oraz ich rodzice.

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja br. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zobowiązuje się Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do:

  • Przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • Zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-peadgogicznej i wychowawczej;
  • Przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • Wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

UCZEŃ Z ZESPOŁEM FAS - NOWOŚĆ

Termin Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) określa szkody zdrowotne występujące u dzieci narażonych w życiu płodowym na działanie alkoholu, dotyczące układu nerwowego, odmienności w budowie ciała oraz zaburzeń w funkcjonowaniu.

Niezwykle ważnym jest, aby problematyka FAS dotarła do osób, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi. Szczególnym odbiorcą są nauczyciele, ponieważ uszkodzenia u dziecka z objawami charakterystycznymi dla FAS mają wpływ na funkcjonowanie w strukturach edukacyjnych. Postanowiliśmy więc poszerzyć listę oferowanych przez nas szkoleń. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem nowego tematu - UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA.