Czas trwania szkolenia: 5 godz.

Cele: Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oceniania kształtującego, które opiera się na założeniu, iż ocenianie powinno wspierać i motywować uczniów do nauki; służy pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie pracy dydaktycznej informacji o tym , jak przebiega proces uczenia się jego uczniów, a następnie przekazywaniu wiadomości zwrotnej wspomagającej zdobywanie wiedzy i umiejętności. jak również modyfikowaniu metod i technik kształcenia w oparciu o tę informację.

Poruszane zagadnienia:

  • Idea i elementy oceniania kształtującego
  • Uświadomienie uczniowi celu lekcji – istotny element oceniania kształtującego
  • Ustalenie kryteriów oceniania
  • Informacja zwrotna
  • Współpraca z rodzicami
  • Pytania kluczowe
  • Ocena koleżeńska i samoocena
  • Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące
  • Zalety oceniania kształtującego

Zakładane efekty:

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak budować w klasie atmosferę uczenia się, na czym polega ocenianie kształtujące oraz jak stosować jego elementy w praktyce.