Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu przypomnienie lub poznanie wymagań państwa zawartych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym wobec szkół oraz uświadomienie, jakie działania już podejmuje szkoła, a jakie powinna, aby spełniać wymagania.

Poruszane zagadnienia:

  • Cele i wartości ewaluacji
  • Wymagania państwa wobec szkół – istota wymagań (analiza)
  • Nadzór pedagogiczny (ewaluacja) w świetle nowych przepisów (Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego)
  • Działania, jakie podejmuje szkoła w obszarze wymagań, a jakie może jeszcze podejmować
  • Jak przełożyć wymagania państwa wobec szkół na plany pracy z uczniami
  • Poznanie modelu ewaluacji zewnętrznej
  • Strona techniczna przygotowania się do ewaluacji – rola dyrektora, harmonogram, uczestnicy, itp.

Zakładane efekty:

Uczestnicy poznają wymagania państwa wobec szkół oraz dowiedzą się, jakie działania powinni podjąć, aby je wypełniać. Ponadto zostaną przygotowani do współpracy z wizytatorami w zakresie ustalenia harmonogramu i organizacji badania ewaluacyjnego.