Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z objawami przemocy w rodzinie oraz właściwymi metodami postepowania wobec uczniów dotkniętych przemocą, a także z instytucją Niebieskiej Kart.

Poruszane zagadnienia:

  • Przemoc w rodzinie objawy, zasady postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie, obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły, czynności do natychmiastowego podjęcia.
  • Właściwe procedury wewnętrzne wobec uczniów dotkniętych przemocą – omówienie przykładowej procedury, zadania nauczycieli, wychowawcy, pedagoga, dyrektora.
  • Realizacja procedury Niebieskiej Karty – przebieg i ustalenie planu pomocy, instrukcja wypełnienia niebieskiej karty zespoły interdyscyplinarne.
  • Zasady pracy z uczniem dotkniętym przemocą.
  • Współpraca szkoły z instytucjami publicznymi.

Zakładane efekty:

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi formularzami NK, jak również dowiedzą się jak prawidłowo realizować procedurę NK. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili właściwie zajmować się uczniami dotkniętymi przemocą, wspierać ich, otoczyć opieką, udzielić pomocy, a dyrektorzy zostają zaznajomieni z przykładowymi procedurami, które mogą zostać wdrożone w ich placówkach.