Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procedurami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, omówienie praktycznych problemów związanych z jej stosowaniem w placówkach oświatowych, jak również wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie gromadzenia obowiązkowej dokumentacji osobowej.

Poruszane zagadnienia:

  • ODO – zagadnienia ogólne/ podstawowe pojęcia
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Prawa uczniów, nauczycieli oraz rodziców, których dane są przetwarzane
  • Obowiązek prawny zabezpieczenia danych osobowych
  • Dokumentacja wymagana przez ustawę o ODO
  • Środki techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych
  • Odpowiedzialność prawna administratora danych oraz pracowników

Zakładane efekty:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prawidłowym prowadzeniem baz danych osobowych w szkole, w oparciu o obowiązujące przepisy.