Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest przedstawienie możliwej odpowiedzialności prawnej uczniów w kontekście odpowiedzialności za szkody przez nich spowodowane – zarówno szkody w mieniu i szkody osobowe, a także odpowiedzialności karnej. Przedstawione zostaną przesłanki odpowiedzialności nauczycieli i rodziców za winę w nadzorze – czyli osób odpowiedzialnych za uczniów. W zależności od grupy docelowej poszczególne tematy będą omówione szerzej – przeznaczone ono jest zarówno dla nauczycieli, uczniów jaki i rodziców. Szkolenie obfituje w przykłady spraw, które zawisły na wokandach sądów.

Poruszane zagadnienia:

  • Odpowiedzialność karna i cywilna: różnice, przykłady.
  • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej: szkoda, czyn, związek przyczynowy.
  • Odpowiedzialność na zasadzie winy, wina w nadzorze.
  • Jaką szkodę wyrządzoną szkole naprawią rodzice, a jaką nauczyciele?
  • Czy szkoła może pozwać ucznia? Czy uczeń może pozwać szkołę?
  • Przebieg procesu o naprawienie szkody.
  • Przesłanki odpowiedzialności karnej, podstawowe pojęcia: przestępstwo, poczytalność, definicja czynu człowieka, bezprawność czynu, wina, znamiona przestępstwa.
  • Różnica między przestępstwem a wykroczeniem.
  • Omówienie typów czynów zabronionych, które mogą popełnić uczniowie.
  • Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy postępowania w sprawach nieletnich.

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego człowieka, także ucznia. Mając na uwadze Państwa potrzeby, współpracujący z naszą firmą prawnik opracował szkolenie na temat ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ UCZNIÓW. Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwej odpowiedzialności prawnej uczniów w kontekście odpowiedzialności za szkody przez nich spowodowane oraz odpowiedzialności karnej. Adw. Kajetan Kałużyński wskaże także przesłanki odpowiedzialności nauczycieli i rodziców za winę w nadzorze.

W zależności od grupy docelowej poszczególne punkty programu zostaną omówione szerzej. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Spotkanie obfitować będzie w przykłady spraw, które zawisły na wokandach sądów.