Czas trwania szkolenia: 3 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności efektywnego formułowania i realizowania celów, poznanie i rozwój własnych mechanizmów kontroli aktywności, pogłębienie wiedzy na temat procesu motywacyjnego oraz poszerzenie świadomości w obszarze celów życiowych w różnych jego aspektach. Dodatkowo uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozpoznawać znaczenie aktualnej pracy zawodowej i jej składowych dla realizacji własnych celów.

Poruszane zagadnienia:

  • Wprowadzenie – badania nad stawianie sobie celów.
  • Czym są cele?
  • Dlaczego warto wyznaczać cele?
  • Cele w procesie motywacyjnym.
  • Siła woli czyli orientacja na działanie.
  • Wyznaczniki skutecznego planowania celów – metoda SMART.
  • Rodzaje celów. Cele dystalne i proksymalne a dobrostan psychiczny.
  • Bariery utrudniające realizację celu.
  • Sprzymierzeńcy w realizacji celów.
  • Wybór osobistych celów oraz planowanie etapów realizacji celów.

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności adekwatnego formułowania celów oraz tworzenia najefektywniejszej ścieżki ich realizacji. Ponadto poznają cele współpracowników podwładnych, a w konsekwencji lepiej zrozumieją ich motywację do działania w obszarze aktywności zawodowej.