Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Nauczyciele poznają metodę projektu edukacyjnego (jedną z najbardziej atrakcyjnych metod nauczania; motywującą uczniów, uwalniającą ich kreatywność, pozwalającą na podejmowanie decyzji) oraz dowiedzą się jak wykorzystać ją do realizacji wybranych fragmentów podstawy programowej podczas lekcji.

Poruszane zagadnienia:

  • Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety
  • Kategorie projektów – omówienie cech dobrych projektów
  • Etapy pracy metodą projektu
  • Analiza podstawy programowej pod kątem wyboru z niej wymagań do realizacji metodą projektu
  • Planowanie projektów edukacyjnych
  • Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa z uczniami, kryteria oceniania zachowania
  • Dokumenty przydatne w realizacji projektów
  • Przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu
  • Rola nauczyciela w pracy metodą projektu
  • Korzyści wynikające z realizacji projektów

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, które wymagania z podstawy programowej mogłyby być realizowane metodą projektu edukacyjnego, sformułują cele i kryteria sukcesu do wybranego projektu edukacyjnego oraz określą, w jaki sposób można zaangażować uczniów w ich tworzenie. Ponad to uczestnicy zaplanują działania prowadzące do osiągnięcia celów projektu oraz sposób monitorowania realizacji, a także sformułują argumenty przemawiające za wykorzystaniem metody projektu do realizacji podstawy programowej.