Czas trwania szkolenia: 4 godz.

Cele: Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności monitorowania poziomu stresu u siebie oraz rozpoznawania objawów stresu u innych. Dodatkowo uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę na temat czynników predysponujących do wyższego poziomu odczuwanego stresu i poszerzą umiejętności stosowania strategii radzenia sobie ze stresem.

Poruszane zagadnienia:

  • Przebieg reakcji stresowej zgodnie z koncepcją stresu Seyle`go.
  • Przyczyny i objawy stresu.
  • Skutki stresu – ocena własnej sytuacji i określenie obszarów wymagających zmiany.
  • Wpływ stresu na pracę zawodową – obciążenia organizacyjne, zyczne, psychiczne i społeczne.
  • Wypalenie zawodowe.
  • Indywidualne predyspozycje sprzyjające konstruktywnemu radzeniu sobie ze stresem.
  • Strategie radzenia sobie ze stresem – działania krótkotrwałe i długotrwałe.
  • Techniki relaksacyjne.

Zakładane efekty:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nauczą się kontrolować poziom doświadczanego stresu, a także uzyskają wiedzę niezbędną do świadomego i celowego budowania osobistej strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wiedzę na temat technik radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym i osobistym.