ROZWÓJ OSOBISTY I MOTYWACJA

 • Jak zmotywować zespół do pracy?
 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela.
 • Planowanie własnej kariery zawodowej.
 • Stres psychologiczny w pracy nauczyciela. POLECAMY
 • Techniki relaksacyjne i mindfulness w pracy nauczyciela. NOWOŚĆ
 • Trening rozwoju osobistego i motywacji.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli. POLECAMY

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE

 • Diagnoza klasowa.
 • Diagnoza pierwszoklasisty.
 • Efektywne nauczanie.
 • Emocje i uczucia w rozwoju dziecka.
 • Konsekwencja kluczem do sukcesu wychowawczego.
 • Narkotyki i dopalacze – profilaktyka.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Program profilaktyki agresji i przemocy w szkole.
 • Rozwiązywanie konfliktów wśród przedszkolaków.
 • Skuteczne metody radzenia sobie z agresją uczniów.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
 • System kar i nagród w przedszkolu.
 • Trening inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży.
 • Trudna klasa. POLECAMY
 • Wprowadzenie do neurodydaktyki.

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI

 • Asertywność w pracy z uczniami i rodzicami.
 • Klasa jako grupa społeczna.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja z dzieckiem.
 • Mediacje szkolne, mediacje rówieśnicze. NOWOŚĆ
 • Negocjacje i mediacje.
 • Skuteczna współpraca z rodzicami.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Trudny uczeń, trudny rodzic. POLECAMY
 • Wprowadzenie do komunikacji AAC.
 • Współpraca nauczycieli.
 • Wywiadówka – jak zorganizować spotkanie z rodzicami?

REGULACJE PRAWNE W OŚWIACIE

 • Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
 • Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
 • Niebieska karta – prawa dziecka.
 • Ochrona danych osobowych w oświacie.
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 • Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami (kadry kierowniczej).

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 • Dokumentacja w pracy z uczniami z SPE – IPET I WOPFU. 
 • Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przewlekle chorymi.
 • Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Uczeń niepełnosprawny i jego integracja z klasą.
 • Uczeń z zespołem Aspergera.