Czas trwania szkolenia: 4godz.

Cele: Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z podstawowymi założeniami neurodydaktyki oraz wskazać nauczycielom w jaki sposób praktycznie wykorzystać wiedzę dotyczącą pracy mózgu w kształceniu uczniów.

Poruszane zagadnienia:

  • Neurodydaktyka – podstawowe pojęcia
  • Neurobiologiczna charakterystyka procesu uczenia się
  • Czynniki warunkujące efektywne uczenie się
  • Znaczenie neuronów lustrzanych w procesie uczenia się – modelowanie, empatia, umiejętności społeczne
  • Zabawa jako wzór efektywnego uczenia się
  • Wpływ współczesnych technologii na nasz mózg
  • Przykłady dobrej praktyki
  • Jak zaplanować lekcje zgodnie z zasadami neurodydaktyki?

Zakładane efekty:

Przywołane badania nad budową i zadaniami mózgu przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia zależności pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a procesem uczenia się. Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele nie tylko będą potrafili wyjaśnić czym jest neuroplastyczność, neurodydaktyka czy neurony lustrzane, ale przede wszystkim zdobędą praktyczne umiejętności świadomego planowania i prowadzenia lekcji, tak aby podtrzymać naturalną, wewnętrzną motywację dzieci do nauki.