Czas trwania szkolenia: 2 godz.

Cele: Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności rozpoznawania fazy i rodzaju zapotrzebowania na wsparcie oraz udzielania wsparcia społecznego na wszystkich jego poziomach. Dodatkowo uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę na temat procesów motywacyjnych i czynników warunkujących te procesy, dowiedzą się jak rozpoznawać czynniki spadku motywacji w zespole lub u poszczególnych pracowników, a także nauczą się świadomie i umiejętnie wpływać na podnoszenie poziomu motywacji i zaangażowania u pracowników.

Poruszane zagadnienia:

  • Wsparcie społeczne – definicja, źródła, znaczenie i typowe cechy.
  • Rodzaje wsparcia społecznego. Wsparcie emocjonalne, informacyjne i instrumentalne.
  • Modele wsparcia społecznego.
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna pracownika. Analiza systemów motywujących w miejscu pracy.
  • Zaangażowanie pracowników.
  • Efektywne wspieranie pracowników.

Zakładane efekty:

Podczas szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie monitorowania poziomu motywacji podwładnych, rozpoznawania sytuacji spadku motywacji do pracy oraz wspierania i budowania zaangażowania pracowników na drodze indywidualnego zrozumienia.